Maatschappij

Verstegen wenst een voorbeeld te zijn voor de Maatschappij als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

We werken daarom nauw samen met diverse NGO’s, bijvoorbeeld als het gaat over de wijze waarop we met z’n allen een leefbaar loon of leefbaar inkomen kunnen garanderen in de supply chain. Het in kaart brengen van kinderarbeid en maatregelen ter voorkoming daarvan wordt ook samen met NGO’s en stakeholders uit de specerijen branche opgepakt. Overheidsinstanties benaderen ons regelmatig.
Zo hebben we presentaties gegeven aan exporteurs uit ontwikkelingslanden via CBI en hebben we vertegenwoordigers van buitenlandse Overheden ontvangen. Het was een hele eer mevrouw Natalia Piergentili, Viceminister of Economy uit Chili maar ook mevrouw
  Wahida Maghraby, Agriculture Attache van de Ambassade van Indonesië te kunnen vertellen wat Verstegen doet in de supply chain.

Transparantie en communicatie zijn sleutelwoorden als je het over MVO hebt. Dat wil zeggen dat je plannen en behaalde resultaten in de eerste plaats deelt met alle werknemers van Verstegen, maar ook met ieder ander die geïnteresseerd is of belangen heeft. Als onderdeel van MVO draagt Verstegen op de volgende punten haar steentje bij in het deelgebied 'Maatschappij'.

Direct Sourcing

Verstegen probeert steeds meer invloed te krijgen op haar eigen grondstoffen. Door een ketenbenadering krijgen we grip op onze leveranciers met transparantie in de keten als doel 'direct sourcing'. Met deze leveranciers maakt Verstegen afspraken over kwaliteit, voedselveiligheid (HACCP), milieu (pesticide gebruik, reductie van energieverbruik) maar ook sociale aspecten voor de betrokken individuen (training, en levensstandaard).

Biodiversiteit Bangka

Peper uit Bangka
Verstegen koopt al sinds haar oprichting in 1886 witte peper van het Indonesische eiland Banka en verkoopt die onder de naam Muntok peper. Muntok is de naam van de oude haven. Waarom witte Muntok peper van Banka? Door de grondsoort, het klimaat en de verwerkingswijze die Verstegen samen met de boeren heeft ontwikkeld heeft de witte peper van Banka een unieke warme smaak. Waar de meeste witte peper alleen heet is, bevat de Banka peper veel extra aroma’s. Uiteraard is Verstegen dus afhankelijk van voldoende aanplant op het eiland, want als de boeren geen peper meer verbouwen houdt het natuurlijk op. Vandaar dat Verstegen regelmatig zelf het eiland bezoekt om de contacten te onderhouden.

Training

Om de boeren te helpen een beter inkomen (living income) uit de peperteelt te krijgen, waardoor het winnen van tin overbodig zou zijn, is Verstegen een paar jaar geleden begonnen met een trainingsproject. Samen met Hivos en onze Indonesische partner PT Can zijn er bijna 500 boeren getraind in Good Agricultural Practices. Dit wil zeggen dat ze leren te zorgen voor het milieu, hun eigen gezondheid en alles wat daar bij komt kijken. De training over het zelf maken van compost, met koeien urine en geiten mest, viel in hele goede aarde. Het is goedkoper voor hen en beter voor het milieu. Het doel van de trainingen is dat de opbrengst per hectare gaat toenemen. We verwachten dat 20 procent mogelijk moet zijn. 

Interview peperboer

Graag stellen wij u voor aan Randa, een van onze peper boeren. Randa is geboren in 1990 en hij is woonachtig in het dorp Simpang Yul op het eiland Bangka waar de mooie Muntok witte peper van Verstegen vandaan komt. Wij hebben hem gevraagd naar zijn ervaringen met de peper trainingen van Verstegen. “Ik heb deelgenomen aan het peper project van Verstegen en was zelfs Champion Farmer van mijn dorp. Champion farmer wil zeggen dat ik wat ik geleerd heb doorgeef aan de andere boeren in mijn dorp en omgeving. Ik heb tijdens de training geleerd dat het telen van peper veel kan opbrengen als je het goed doet. Het kan dan de belangrijkste bron van inkomen zijn voor mij en niet een bijzaak zoals je vaak ziet. Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen met het telen van peper. Ik heb nu zo’n 600 peper planten en dat levert mij zo’n 300 kg peper op. Sinds ik de training heb gedaan heb ik meer peper gepland maar dat duurt even voordat ik daarvan kan oogsten.

De planten heb ik zelf met stekjes gekweekt. Goede stekjes zijn een belangrijke factor voor een goede opbrengst. Voor het kweken maak ik gebruik van polyzakken. Ik was de eerste die dat deed en nu zijn er meer in het dorp. Ook heb ik geleerd dat je veel aandacht aan de plant en de grond waar het groeit moet geven. De grond moet je vruchtbaar houden door goede mest te gebruiken. Dat levert uiteindelijk het beste resultaat. Na de oogst is het belangrijk gebruik te maken van schoon water. Dat was de laatste jaren niet makkelijk doordat we weinig regen hebben gehad.” 

 

Kinderrechtenverdrag

Ondanks dat er tegenwoordig nog steeds meer dan 200 miljoen kinderen onder de 15 jaar moeten werken voor hun levensonderhoud of dat van hun familie, doet Verstegen er zo veel mogelijk aan om kinderarbeid tegen te gaan. In september 1990 is het Kinderrechtenverdrag in werking getreden. Dit verdrag is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrijwel alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Verstegen streeft al jaren naar een transparante keten zonder kinderarbeid. Continue zijn wij in gesprek met al onze leveranciers om ervoor te zorgen dat er geen kinderarbeid plaatsvindt bij de teelt van kruiden en specerijen. Iedere leverancier die een samenwerking heeft met Verstegen ondertekent onze inkoopvoorwaarden (zie artikel 32.1), waarin staat dat er geen sprake mag zijn van kinderarbeid. Door zoveel mogelijk rechtstreeks zaken te doen met boeren en producenten in de oorsprongslanden en ze te bezoeken, houdt Verstegen dit nauwgezet in de gaten.

Op 14 mei 2019 is het initiatiefvoorstel over de invoering van zorgplicht kinderarbeid aangenomen in de Eerste Kamer. Dit initiatief is ter voorkoming van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. De wetgeving bevordert transparantie en versnelt gerichte acties van bedrijven om kinderarbeid in hun keten serieus aan te pakken. Verstegen staat achter het wetsvoorstel. Hopelijk zal de Nederlandse maatschappij zich volledig gaan inzetten tegen kinderarbeid in de wereld.

De leveranciers worden met nadruk gewezen op artikel 32.1:

32.1: De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

 Fair Trade

Eerlijk zaken doen is vanzelfsprekend. Iedere schakel in de keten moet immers voldoende inkomen hebben om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen bieden om daarmee ook in de toekomst te kunnen leveren. Daar waar mogelijk is dit natuurlijk een agendapunt met onze leveranciers. Hier vragen we aandacht voor een leefbaar inkomen voor ook hun werknemers en de boeren. Daar waar afnemers behoefte hebben aan gecertificeerd fair trade producten is dat bespreekbaar. Dit is nog niet voor alle specerijen mogelijk en oorsprong en kwaliteit kan afwijken van wat gangbaar is voor Verstegen.